Single Blog Title

This is a single blog caption

Regulamin

Regulamin świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Zleceniobiorcę drogą elektroniczną usług:

a) pośrednictwa w rezerwowaniu usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Zleceniodawcy przez osobę trzecią,

b) zamawiania usług transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, świadczonych na rzecz Zleceniodawcy bezpośrednio przez zleceniobiorcę.

1.2. Wykonawcą wydarzeń rozrywkowych jest Limoon, zwany dalej ,,Zleceniobiorcą”.

  • Organizatorem jest osoba, która zgłasza grupę do wydarzenia rozrywkowego/atrakcji (organizator grupy, koordynator grupy), zwany dalej ,,Zleceniodawcą”. Zleceniodawca działa przy zawieraniu umowy w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników.
  • Zawarcie umowy na usługę w zakresie rezerwacji w pośrednictwie wynajmu imprezowego pojazdu za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przy użyciu formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdej zakładce danej atrakcji po najechaniu kursorem i kliknięciu „zapytaj o dostępność”.
  • Dokonując rezerwacji, Zleceniodawca wybiera pojazd, datę i miejsce w jakim ma być ona zorganizowana, a nadto zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty e – mail). Aby sfinalizować dokonanie rezerwacji, wymagane jest zaakceptowanie przez Zleceniodawcę regulaminu atrakcji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Po dokonaniu rezerwacji, Zleceniodawca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu zgłoszeniowym adres poczty e – mail. Potwierdzenie zawiera szczegóły rezerwacji (dane Zleceniodawcy, data i godzina wydarzenia, rodzaj wybranej atrakcji oraz pozostałe informacje niezbędne do realizacji usługi).
  • Zleceniodawca zobowiązany jest do wpłaty zadatku lub całości należności za organizację atrakcji na konto wskazane przez Zleceniobiorcę w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania podsumowania zamówienia na adres poczty e – mail podany w formularzu. Wysokość zadatku określona jest w wiadomości e – mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji.

1.8. Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu przez każdego z uczestników wydarzenia.

1.9.  Dokonanie wpłaty zadatku lub całości należności za organizacje atrakcji oraz potwierdzenie atrakcji stanowi dokonanie pełnej rezerwacji atrakcji. W przypadku nie dopełnienia powyższych czynności, bądź też dokonanie wyłącznie jednej z nich, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana.

1.10. Po otrzymaniu zadatku lub całości wpłaty, Zleceniodawca otrzyma wiadomość e – mail potwierdzającą dokonanie wpłaty.

1.11. W przeddzień wydarzenia (a w szczególnych wypadkach najpóźniej w dniu wydarzenia) Zleceniodawca otrzyma od Zleceniobiorcy wiadomość SMS z przypomnieniem o atrakcji.

1.12. Pozostała płatność za organizację wydarzenia rozrywkowego regulowana jest gotówką w dniu atrakcji, do rąk  podwykonawcy Zleceniobiorcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zleceniodawca dokonał wcześniej wpłaty całości należności za organizację wydarzenia rozrywkowego.

1.13. Oferta na stronie internetowej www.wroclawlimuzyna.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i może ona ulec zmianie.

1.14. Szczegóły atrakcji mogą się różnić w zależności od terminu, wielkości grupy etc. i są one orientacyjne.

1.15. Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania pozostałych uczestników imprezy o postanowieniach w niniejszym regulaminie. Brak zapoznania się z treścią regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. Zleceniodawca oraz uczestnicy wydarzenia rozrywkowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminów podwykonawców, które mogą być dostarczone przez podwykonawców przed rozpoczęciem atrakcji.

1.16. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich uczestników wydarzenia rozrywkowego o jego z jego realizacją przed jego rozpoczęciem. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaniedbania powyższego obowiązku przez Zleceniodawcę.

2. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych jest pełnoletność każdej osoby biorącej udział w imprezie oraz posiadanie ważnego ubezpieczenia medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zleceniodawca oświadcza, że wszyscy uczestnicy atrakcji są pełnoletni i ponosi pełną odpowiedzialność za pełnoletność wszystkich uczestników. Zleceniobiorca jest zwolniony od weryfikowania pełnoletności wszystkich uczestników atrakcji i nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji. Zleceniodawca korzystający z wydarzenia rozrywkowego zobowiązany jest do podania prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezbędnych informacji w celu prawidłowego, i bezpiecznego zrealizowania wydarzenia rozrywkowego, w związku z czym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości i szkód wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza zamówienia ponosi wyłącznie Zleceniodawca.

2.2. Zleceniobiorca lub jego podwykonawcy mają pełne prawo do przerwania wynajmu w przypadku niestosownego zachowania któregoś z uczestników zabawy (w szczególności agresja, podejrzenie zażycia środków odurzających, nietrzeźwość zagrażająca życiu bądź zdrowiu dla samego uczestnika lub innych osób).

2.3. W przypadku przerwania wynajmu w przypadkach, o których mowa w pkt 2.2. powyżej lub gdy wydarzenie zostanie odwołane z winy Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie jest obowiązany do zwrotu zadatku, rekompensaty, zwrotu wpłaconej należności.

2.4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uczestników wskazanych w pkt 2.2. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności, Zleceniodawca jest obowiązany do sprawowania opieki nad wskazanym uczestnikiem.

2.5. Czas lub dostępność atrakcji może ulec zmianie w wskutek działania ,,sił wyższych” niezależnych od Zleceniobiorcy, jakimi są m.in. żałoba narodowa, nieodpowiednia pogoda, uszkodzenie mechaniczne transportu (np. limuzyn), których nikt nie mógł wcześniej przewidzieć, zlikwidowanie działalności przez podwykonawcę, wycofanie oferowanej wcześniej atrakcji przez podwykonawcę (np. sprzedaż środka trwałego/majątku). W takim przypadku Zleceniodawca może skorzystać z jednego z uprawnień opisanych w pkt 2.6. poniżej.

2.6. W przypadku braku możliwości realizacji wynajmu pojazdu z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, niezwłocznie powiadomi on o tej okoliczności Zleceniodawcę na adres mailowy wskazany w formularzu zamówienia lub telefonicznie. Zleceniodawca w takiej sytuacji ma prawo:

a) dokonać zmiany terminu wynajmu na podstawie zgodnych ustaleń z Zleceniobiorcą

lub

b) anulować zamówienie i otrzymać zwrot uiszczonych na rzecz Zleceniobiorcy środków w takiej samej wysokości jaką wpłacił.

2.7. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, itp., przez jego grupę wszelkich rzeczy materialnych udostępnionych mu przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców.

2.8. Zleceniodawca jest obowiązany do wcześniejszego uzgodnienia i poinformowania Zleceniobiorcy o dodatkowych ustaleniach pomiędzy Zleceniodawcą a podwykonawcami.

W przypadku braku uzgodnienia powyższego z Zleceniobiorcą lub niepowiadomienia Zleceniobiorcy o powyższych ustaleniach, Zleceniobiorca za powyższe nie ponosi odpowiedzialności.

2.9. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany podwykonawcy w przypadku zaistnienia ,,sił wyższych” jak np. choroba, wycofanie atrakcji/produktu z oferty, etc.

2.10. Zleceniobiorca ma prawo przerwania w każdej chwili wynajmu pojazdu w wyniku nieodpowiedniego zachowania co do podwykonawców, koordynatorów imprezy, pracowników lokali, opiekunów, niszczenia dóbr materialnych Zleceniobiorcy lub podwykonawców.

2.11. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2.10 Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do zwrotu zaliczki, rekompensaty, zwrotu wpłaconej należności.

3. Postępowanie reklamacyjne

3.1. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres poczty e-mail: biuro@wroclawlimuzyna.pl lub na adres firmy z zachowaniem formy: imię, nazwisko, adres, kontakt, data atrakcji, dokładny opis oraz powód reklamacji.

3.2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni licząc od daty otrzymania reklamacji.

4. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z świadczonymi przez Zleceniobiorcę usługami, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016.0.922) jest Limoon, adres e-mail: biuro@wroclawlimuzyna.pl

5.2. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłączne w celu realizacji atrakcji.

5.3. Podanie danych osobowych przez Zleceniodawcę jest dobrowolne, lecz niezbędne celem prawidłowego wykonania umowy.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827). prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zleceniodawcy w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – odstąpienie nie jest możliwe w przypadku umów dotyczących usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi z wyznaczonym dniem wykonania usługi.

7.Polityka prywatności

Serwis www.wroclawlimuzyna.pl korzysta z ,,cookies” w celu dostosowania jak najtrafniejszych wyników wyszukiwania dla użytkownika.

8. Płatności online

8.1. Serwis www.wroclawlimuzyna.pl korzysta z płatności online za pomocą zewnętrznego serwisu płatniczego przelewy24

8.2. Zleceniodawca akceptuje pełen regulamin płatności przelewy24

9. Postanowienia końcowe

9.1. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany regulaminu.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

9.3. Wszelkie spory lub roszczenia będą rozpatrywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej, a dopiero po jej wyczerpaniu w Sądzie właściwym dla siedziby Zleceniobiorcy.

9.4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu rozrywkowym. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach i w zakresie wskazanym powyżej.